top of page

Vi skaper varige verdier

Blue Planet AS er en kompetansebedrift som tilbyr tjenester innen rådgivning. Selskapet tilbyr ansatte med spesialkompetanse innen havbruk, fiskeri og matforedling. Vi har erfarne fageksperter innen en rekke områder og sammen med vår bransjekunnskap og lokale ekspertise, hjelper vi våre kunder med å skape verdier.


Våre samarbeidspartnere og kunder spenner fra små- og mellomstore bedrifter til mange av Norges største virksomheter, inkludert børsnoterte selskaper. Vi bistår også mange offentlige virksomheter og etater.

Bærekraftsrapporter

Bærekraftsrapportering handler om å vise dine interessenter hvordan din virksomhet håndterer bærekraft og samfunnsansvar i praksis. I tillegg kan du bruke informasjonen til å utvikle hensiktsmessige strategier, måle prestasjoner og forbedre resultater både i egne operasjoner og i leverandørkjeden.


Blue Planet bidrar med rapporteringsbistand, rådgivning og konkret bistand til å velge ut temaer og rapporteringsindikatorer, sette opp rapporteringsstruktur, datainnsamling, analyse og skrivearbeid.


Vi gir deg kommunikasjonsråd. Rapporteringen skal effektivt besvare krav og forventninger i hos kunder, ansatte, eiere, investorer, myndigheter og andre interessenter. Videre skal rapporteringen fokusere på det som er samfunnsmessig og forretningsmessig vesentlig ved din bedrifts kjernevirksomhet.

Anker 1
Anker 2

Ringvirkningsanalyser og rapporter

Formålet med ringvirkningsanalysen er å vise den økonomiske og sysselsettingsmessige betydningen for din bedrift eller næring. Dette gjøres ved å kartlegge omfanget av fiske/fangst, akvakultur, foredling og eksport/handel med fisk, samt beregne leveranser til disse næringene. Blue Planet Rådgiving tilbyr rapporter om din betydning for enkeltkommuner eller regioner. For nærmere beskrivelser og diskusjon, ta kontakt med vår spesialist på området.

Rådgivning ved søknader på havbrukslokaliteter og produksjonstillatelser

Blue Planet bistår med rådgivning og skriver søknader for havbrukslokaliteter i sjø og på land. Selskapet har også lang erfaring med søknader om utvidelse av eksisterende lokaliteter.


De siste årene har selskapet spesialisert seg på rådgivning og søknader på nye havbrukstillatelser. Dette gjelder landbaserte tillatelser, kommersielle tillatelser, utviklingstillatelser, forskingstillateler, visningstillatelser og stamfisktillatelser.

Anker 3
Anker 4

Skattefunn søknader

Ønsker din bedrift å søke om SkatteFUNN men mangler kapasitet eller kompetanse til å få sendt en god søknad? Ta kontakt med våre spesialister innen området.


Mange bedrifter driver med forskning og utvikling uten å være klar over at de har rett til å få skattefradrag for FoU-aktivitetene gjennom SkatteFUNN ordningen. Din bedrift har krav på skattefradrag når vilkårene for fradrag er oppfylt og prosjektet er godkjent av Norges Forskningsråd.  
Mange er ikke klar over denne ordningen som gjør at de kan få fradrag på opptil 20 % av kostnadene for egenprodusert FoU-satsing. For mange bedrifter blir det en positiv overraskelse når det viser seg at de har et prosjekt som kvalifiserer til skattefradrag.

Søknader om risikoavlastning til Innovasjon Norge, Forskningsrådet og EU

Selskapet tilbyr spesialister innen havbruk og fiskeri som kan bistå med søknader om risikoavlastning for forskning og utviklingsprosjekter blant annet fra Innovasjon Norge, VRI, Regionale Forskingsfond, Norges Forskningsråd, ENOVA, EU med flere. Vi har flere spesialister med lang erfaring innen rådgivning og søknadsskriving. Ta kontakt for en nærmere dialog om emnet.

Anker 5

Høringsuttalelser for nye planer, forskrifter og lover

Blue Planet Rådgiving bidrar med rådgivning og høringsuttalelser om kystsoneplaner, kommuneplaner, regionale planer, havbruks og fiskeriplaner, forskrifter, lover og NOU’er. For nærmere informasjon ta kontakt med en av våre spesialister på området.

Konferanser

Blue Planet har lang erfaring i å lede arbeidet med å gjennomføre møteplasser og konferanser. Arbeidet med AquaVision – «World Business Conference on Aquaculture» er utført av Blue Planet AS siden 2006. I tillegg har selskapet gjennomført en rekke større og mindre konferanse og arrangement på vegne av aktører i næringen.

VRI Rogaland

VRI sin oppgave er å få bedrifter og forskningsmiljøer til å samarbeide for å oppnå innovasjon og økt verdiskaping. VRI skal også hjelpe bedrifter å finne fram til de rette økonomiske støtteordningene.


Blue Planet hjelper bedrifter innen havbruk og fiskeri.

bottom of page